Warunki handlowe


I. Informcje ogólne.

1. Skassa.pl jest własnością firmy Skassa.pl Robert Skassa, z siedzibą w Lublinie przy ul. Poligonowa 98B, 20-817 Lublin, NIP: 946-219-45-75, zwanym w dalszej części Warunków Handlowych Sprzedawcą.

2. Niniejsze Warunki handlowe określa zasady dokonywania zakupów oraz obsługi Klientów. Niniejsze Warunki handlowe zostały napisane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

2. Cała oferta sklepu jest skierowana wyłącznie do firm i przedsiębiorców. Nie obsługujemy klientów indywidualnych.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany asortymentu sprzedawanych produktów i usług jak również możliwość zmiany cen, zmiany szczegółów oferty oraz możliwość wycofania produktów i usług z oferty sklepu.

4. Wszystkie sprawy sporne Sprzedający będzie się starał rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Warunkach Handlowych. Informacje o zmianach będą publikowane na niniejszej stronie.

6. Wszelkie grafiki i treści użyte na niniejszej stronie są własnością Sprzedawcy; ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione.

7. Sformułowanie "Zakup systemu" i "Zakup sklepu" oznacza jedynie zakup licencji na użytkowanie systemu, którego właścicielem pozostaje Sprzedawca. Tym samym Sprzedawca nie udostępnia kodu źródłowego systemu ani jego fragmentów, a system jest udostępniany w formie skompilowanej i zakodowanej.

8. Sprzedawca nie wypełnia sklepów internetowych treścią, nie wprowadza zdjęć i produktów ani żadnej innej treści.

9. Sprzedawca nie gwarantuje osiągnięcia obrotu sklepu internetowego w jakiejkolwiek wysokości.

10. Sprzedawca nie gwarantuje jakiejkolwiek pozycji na hasła kluczowe w przeglądarkach internetowych.

11. Do obsługi sklepów zalecane są komputery ze stałym dostępem do internetu o następujących parametrach: RAM 1 GB lub więcej, prędkość procesora 1,8 GHz lub więcej, obsługujących system operacyjny Windows 2000 lub wyższy. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za zbyt wolne działanie systemu spowodowane korzystaniem z przestarzałego sprzętu.

12. Wszelkie sprawy sporne nie zawarte w niniejszych Warunkach Handlowych będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.


13. Sprzedawca nie udziela informcji dotyczących plików systemowych; nie udziela informacji dotyczących sposobu modyfikacji sklepów.

II. Poufność i bezpieczeństwo transakcji.

1. Sprzedawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia przy przechowywaniu danych dotyczących zamówienia za pośrednictwem strony Skassa.pl. Nie udostępnia tych danych żadnemu podmiotowi, wykorzystując je w celu realizacji zamówienia oraz przesyłania ofert handlowych dotyczących własnych produktów i usług.

2. Sprzedawca oświadcza, że nie udostępnia innym firmom, jak również osobom prywatnym, żadnych informacji dotyczących Klientów korzystającym z serwisu.

3. Klient dokonując rejestracji w sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia wyłącznie przez Sprzedawcę.

4. Dokładamy najwyższych starań do zabezpieczenia danych osobowych naszych Klientów przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)

5. Sprzedający prowadzi legalną działalność gospodarczą i dokłada najwyższej staranności aby zawierane transakcje realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych klientów.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do umieszczenia w  portfolio sklepów posiadających silnik Sprzedawcy oraz tych w których wykorzystano grafikę wykonana przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie informuje swoich Klientów o fakcie umieszczenia ich sklepu w portfolio.

7. Wszelkie dane w których jesteśmy w posiadaniu (m.in. dane Klientów, szczegóły transakcji) udostępniamy jedynie organom ścigania na podstawie Wyroku Sądu.

III. Warunki sprzedaży.

1. Przyjmujemy wyłącznie zamówienia składane poprzez nasz sklep internetowy.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00 będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (np. brak kontaktu z zamawiającym lub innych ważnych przesłanek wzbudzających podejrzenia). Zamówienia zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane będą anulowane.

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia przez klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli zostaje przez nas potwierdzone.

5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT

6. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wypełnić odpowiednie pole przy składaniu zamówienia lub poinformować nas o tym e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

7. Rabaty i promocje, jakie klienci mogą otrzymać na zakupy w naszym sklepie nie łączą się.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, który nie uregulował należności za wcześniej wykupione usługi lub produkty.

IV. Odpowiedzialność za szkody.

1. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów przez naszych Klientów.

2. Sprzedawca nie ma wpływu na treści regulaminów, treści podstron, treść zdjęć i opisy oraz ceny produktów umieszczanych przez naszych Klientów na swoich sklepach. W związku z powyższym nasza firma nie przyjmuje i nie będzie odpowiadać na jakiekolwiek pytania dotyczące produktów, danych technicznych, dostępności, treści regulaminu, godzin pracy itd. dotyczących  sklepów naszych  Klientów.

3. Sprzedawca nie bierze udziału w sporach dotyczących realizacji transakcji za pośrednictwem sklepów naszych Klientów oraz nie zaspokaja jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

4. Za treści pornograficzne, rasistowskie lub obrażające uczucia religijne czy przekonania osób trzecich umieszczone na sklepach naszych Klientów nie ponosimy odpowiedzialności.

5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania osobom nieupoważnionym dostępu do sklepu (dostępu do panelu administracyjnego) w tym w szczególności do utraty jakichkolwiek danych, historii dokonanych transakcji itp.

6. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za dane osobowe przekazane przez użytkowników sklepów naszym Klientom.

7. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za atak hakerski na sklep Klienta i jego ewentualne skutki. Szczegóły zostały opisane w p.XXI "Bezpieczeństwo sklepów".

8. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym w szczególności za straty finansowe spowodowane błędnym ustawieniem opcji możliwości płacenia w różnych walutach lub wystawieniem przez Klienta na sklepie niewłaściwych cen.

V. Realizacja zamówienia.

1. Podstawą do realizacji zamówienia jest uregulowanie należności. Realizację zamówienia rozpoczynamy po zaksięgowaniu należności na naszym koncie. Przesyłanie informacji na maila wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty nie przyśpieszy realizacji złożonego zamówienia.

2. Po zaksięgowaniu wpłaty oraz weryfikacji kompletności i prawdziwości podanych przez Klienta danych rozpoczynamy realizacje zmówienia.

VI. Usterki i błędy sklepu.

1. Sprzedawca zapewnia że dokłada wszelkich starań aby sklepy były wolne od wad i usterek. Klienci otrzymują zawsze najbardziej aktualną wersję rzetelnie przetestowanego systemu. Wszystkie sklepy zostały bardzo dokładnie przetestowane przez wysokiej klasy specjalistów w celu znalezienia i usunięcia ewentualnych błędów.

2. Zgłoszenia o usterkach lub błędnym działaniu sklepów Klient ma prawo zgłosić Sprzedającemu. Znalezienie błędu w działaniu sklepu nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym do zwrotu całości ani części opłaty uiszczonej przez Klienta.

3. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wad lub usterek występujących na sklepie.

4. Sprzedawca zapewnia, że zapozna się z każda informacją dotyczącą ewentualnych błędów występujących na sklepie pod warunkiem dostarczenia informacji zawartych na podstronie "kontakt"

 

5. Zgłaszane problemy przyjmowane są wyłacznie drogą mailową, tylko z jednego maila zamawiającego. Nie
odpowiadamy na maile i zgłoszenia wysłane przez innych pracowników Zamawiającego.

6. Sprzedawca nie usunie usterek i błędów sklepu osobom zalegającym z płatnościami. Dotyczy to zarówno sklepów na abonament, do instalacji jak i pakietów.

7. Sprzedawca nie usuwa bezpłatnie usterek wynikających z umieszczania przez Klienta kodów (np. javascript).

VII. Szkolenie w obsłudze sklepu.

1. Sprzedawca nie zapewnia darmowego szkolenia w obsłudze systemu.

2. Szkolenie w obsłudze systemu jest dodatkowo płatne, odbywa się zdalnie za pomocą programu Skype, w siedzibie firmy Skassa.pl lub w siedziebie Klienta, o ile ta znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Szkolenie płatne jest za każdą rozpoczęta godzinę szkolenia. Po zakupienie produktu "szkolenie" i zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów.

4. Szkolenie w obsłudze Klienta w jego siedzibie wiąże się z naliczeniem kosztów dodatkowych; tj. kosztów dojazdu w wysokości 0,50 gr. netto za każdy kilometr licząc od siedziby Sprzedawcy, tj. Skassa.pl, ul. Poligonowa 98B, 20-817  Lublin do siedziby firmy Klienta. Jeżeli odległość ta przekracza 200 km Klient zobowiązany jest także do pokrycia kosztów noclegu pracownika naszej firmy (koszty te ustalane są indywidualnie). Ustalone koszty dodatkowe muszą zostać uregulowane przez Klienta z góry przed rozpoczęciem szkolenia.

5. W wypadku braku wolnych terminów na przeprowadzenie szkolenia Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę i anuluje złożone zamówienie.

6. Treść szkolenia ustalana jest indywidualnie z Klientem; szkolenie zależnie od czasu jego trwania może zawierać tylko niektóre elementy obsługi systemu.

7. Przeprowadzenie szkolenia poza dniami i godzinami roboczymi tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 możliwe jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu i wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę.

VIII. Instrukcja obsługi

1. Sprzedawca dostarcza instrukcje obsługi systemów droga elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Instrukcja jest możliwa do pobrania ze strony sklepu. Instrukcja jest napisana w języku polskim i zawiera zrzuty ekranu w celu ułatwienia Klientom z jej korzystania.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby treści zawarte w instrukcji obsługi były kompletne i nie zawierały błędów. Sprzedawca będzie umieszczał na stronie sklepu do bezpłatnego pobrania najnowsze i zaktualizowane wersje instrukcji.

3. Pojawienie się ewentualnych błędów czy braków w instrukcji obsługi nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń przez Klienta wobec Sprzedawcy, w tym do zwrotu całości lub części należności.

4. Instrukcja obsługi zawiera wszystkie elementy systemu występujące w najwyższym pakiecie Sklep.Prestige, dlatego funkcje opisane w instrukcji mogą nie występować w pakietach Sklep.Start i Sklep.Premium.

5. Sprzedawca udziela informacji co do zawartości instrukcji obsługi tylko Klientom którzy wykupili Wsparcie techniczne.

IX. Wsparcie techniczne

1. Wsparcie techniczne  prowadzone jest przez naszych pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 i dotyczy jedynie obsługi zakupionego systemu.

2. Maksymalny czas reakcji naszego pracownika określony jest na stronie produktu. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby czas reakcji skrócić do minimum. Przekroczenie deklarowanego czasu reakcji nie może być podstawą do wysuwania wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń , w tym do zwrotu całości lub części wpłaconej kwoty.

3. Pracownicy wsparcia technicznego nie udzielają informacji dotyczących działań marketingowych w sieci, sposobów pozycjonowania oraz obsługi programów zewnętrznych. Na pytania dotyczące w/w zagadnień nie będziemy udzielać odpowiedzi.

X. Wdrożenie systemu

1. Sprzedawca wdraża tylko sklepy zakupione na stronie Skassa.pl (usługa wdrożenia systemu nie dotyczy instalacji systemów nie będących w sprzedaży na naszej stronie).

2. Usługa wdrożenia systemu możliwa jest po dokonaniu zakupu sklepu w pakiecie lub do instalacji i uregulowaniu należności. W ramach wdrożenia wykonywane są następujące usługi: przegranie kopii systemu na serwer, wykonanie wszelkich ustawień konfiguracyjnych, ustawienie praw dostępu do plików i katalogów, podłączenie domeny oraz zainstalowanie bazy danych.

3. Klient ma obowiązek dostarczyć wszelkie niezbędne dane, takie jak nazwa domeny, gdzie została wykupiona oraz login i hasło (ew. ID) i/lub login i hasło ftp zewnętrznego serwera oraz bazy danych. Nie dostarczenie w/w danych spowoduje niewykonanie przez nas wdrożenia i/lub podłączenia domeny co nie może być podstawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy. Wszelkie w/w dane muszą być do nas dostarczone drogą mailową.

4. Wdrożenie systemu wykonywane jest w siedzibie Sprzedawcy; proszę nie mylić wdrożenia sklepu ze szkoleniem - pracownik wdrażający system nie udziela żadnych informacji dotyczących obsługi systemu.

XI. Usługi graficzne

1. Sprzedawca oferuje dodatkowo płatne usługi graficzne. Rozpoczęcie prac nad grafiką rozpoczynamy po  zaksięgowaniu należności. Skórki (gotowe grafiki) sklepu dostepne są bez dodatkowych dopłat - nie dotyczy to Klientów zamawiających indywidualny projekt graficzny.

2. Wykonawca wykona indywidualny projekt graficzny (w wybranej opcji) wg wskazówek Klienta. Klient ma prawo dostarczyć materiały mające być użyte w projekcie graficznym. Wszelkie materiały muszą być dostarczone do 7 dni drogą mailową od dnia mailowego potwierdzenia zamówienia przez pracownika naszej firmy. Niedostarczenie materiałów w wyżej wymienionym terminie spowoduje, że Sprzedawca wykona projekt graficzny z własnych materiałów.

3. Dostarczone materiały muszą być w formacie umożliwiającym jego odczyt. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na umieszczenie dostarczonych przez Klienta materiałów, jeżeli umieszczenie ich wiązało by się z łamaniem prawa.

4. Sprzedawca dostarczy na wskazany przy składaniu zamówienia przez Zamawiającego adres e-mail statyczny projekt graficzny maksymalnie do 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia materiałów. Zamawiający ma obowiązek dokonać oceny projektu graficznego i przesłać ją na wskazany przez Wykonawcę e-mail do 7 dni roboczych dla każdej wersji projektu graficznego.

5. Niedostarczenie oceny przesłanego przez nas projektu graficznego w w/w terminie jest równoznaczne z zaakceptowaniem grafiki w ostatniej przedstawionej wersji.

6. Ocena projektu graficznego musi być jednoznaczna i jasna. Wszelkie uwagi dotyczące grafiki muszą być opisane w punktach. Na tej podstawie Sprzedający naniesie poprawki na projekt graficzny i przedstawi go Klientowi do kolejnej oceny. Klient ma prawo do  maksymalnie trzykrotnego wnioskowania o zmianę/poprawki do powstającego projektu graficznego. Czwartą poprawkę projektu graficznego uznaje się za zaakceptowana przez Klienta. Wielkość (ilość) wniesionych uwag do projektu graficznego nie ma znaczenia i zawsze jest traktowane przez Sprzedawcę jako kolejna poprawka grafiki.

7. Po zaakceptowaniu projektu graficznego Sprzedawca nie dokona żadnych zmian w projekcie zaakceptowanej grafiki. Dotyczy to kolorystyki, wielkości, układu oraz wszelkich innych elementów graficznych.

8. Różnice mogące być wynikiem różnych ustawień monitora, komputera czy przeglądarki, nie mogą być podstawą do reklamacji dotyczącej grafiki.

9. Wszelkie zmiany w projekcie graficznym, które ma nanieść Sprzedawca w fazie jego tworzenia dotyczące kolorystyki, a w szczególności odcieni kolorów będą brane pod uwagę przez Sprzedawcę tylko w wypadku dostarczenia drogą mailową przez Klienta próbnika kolorów z określeniem numeru próbki i miejsca, w której Sprzedawca ma ją użyć.

10. Przy projektowaniu całej strony sklepu Sprzedawca umieści w projekcie graficznym na dole strony logo „Skassa.pl” lub logo "TanieSklepyInternetowe" lub logo "Venet" oraz tekst np.„projekt i realizacja”. Elementy te zostaną zalinkowane do stron Wykonawcy. Elementy te nie podlegają ocenie przez Klienta.

11. Zaakceptowany projekt graficzny stanowi własność Klienta i jest chroniony prawem autorskim w myśl obowiązujących przepisów prawa. Klient ma prawo do wykorzystania grafiki poza sklepem internetowym.

12. Grafika panelu administracyjnego jest własnością Sprzedawcy i nie podlega jakimkolwiek modyfikacjom jak również ocenie przez Klienta.

XII. Hosting

1. Sprzedawca świadczy usługi hostingowe - parametry i ceny usług opisane są przy produktach.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby serwery działały bezawaryjnie a ewentualne błędy były usuwane tak szybko jak to jest możliwe, jednak wystąpienie czasowej awarii serwera nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także do zwrotu całości lub części opłaconej należności.

3. Zakupione u nas sklepy abonamentowe są instalowane wyłącznie na naszych serwerach i tylko przez pracowników naszej firmy. Hosting sklepów abonamentowych nie podlega dodatkowej opłacie o ile transfer danych nie przekroczy 4 GB/mies. W przypadku wykorzystaina limitu transferu danych będzie wymagana dodatkowa opłata ustalana indywidualnie.

4. Opłata za korzystanie z serwera naliczana jest co 12 miesięcy. Dane do serwera są udostępniane wyłącznie po uregulowaniu należności. Nieuregulowanie należności za kolejny okres 12 miesięcy (w wypadku przedłużenia usług hostingowych) w terminie 14 dni skutkuje odłączeniem sklepu. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Klienta o konieczności przedłużenia usług hostingowych. Odłączenie sklepu spowodowane nieuregulowaniem należności nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy.

5. Parametry serwera wyszczególnione są przy każdym produkcie. Dla wszystkich produktów, w których serwer jest w cenie mają zastosowania parametry pakietu Hosting.Start. Zbliżenie się do przekroczenia parametrów serwera - wykorzystanie ich w 80%- (przekroczenie limitu transferu lub pojemności serwera) spowoduje kontakt mailowy z naszej strony z propozycja wykupienia wyższego pakietu wraz z informacją po jakim czasie sklep przekroczy parametry i zostanie zablokowany. Czas do przekroczenia parametrów podajemy orientacyjnie (nie ma możliwości ustalenia dokładnego czasu przekroczenia parametrów).

6. W wypadku zablokowania spowodowanego przekroczeniem transferu lub pojemności serwera na stronie sklepu mogą wystąpić błędy włącznie z całkowitym zablokowaniem sklepy. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za związane z tym straty Klienta; taka sytuacja nie może być też podstawą do roszczeń wobec Sprzedawcy, w tym do zwrotu całości lub części wpłaconej należności.

7. Systemy postawione na serwerach zewnętrznych - nie należących do Sprzedającego - są kodowane. Sprzedawca nie udziela informacji dotyczących sposobu odkodowania sklepu.

XIII. Domeny internetowe

1. Sprzedawca umożliwia jedynie zakup wolnych domen internetowych z rozszerzeniami opisanymi w produkcie.

2. Zakup domeny jest zakupem abonamentowym na 12 miesięcy - po tym okresie Klient może przedłużyć domenę poprzez uregulowanie należności za kolejne 12 miesięcy. Sprzedający nie ma obowiązku informowania Klienta o konieczności przedłużenia domeny. Nieuregulowanie należności za przedłużenie domeny skutkuje jej utratą.

3. Utrata domeny przez Klienta spowodowana nieuregulowaniem należności w terminie nie może być podstawą do wysuwania przez Klienta wobec Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń. W wypadku utraty domeny (dotyczy tylko sklepów na abonament) sprzedający przekieruje sklep w terminie do 14 dni od daty jej utraty na domenę domyślą np. www.nazwaklienta.venet.pl

4. Sprzedający nie podłączy bezpłatnie sklepu ponownie pod wykupioną domenę (lub inną kupioną przez Klienta domenę) w wypadku kiedy Klient utraci domenę, do której był wcześniej podłączony sklep, z powodu jej nieopłacenia.

XIV. Sklepy w abonamencie

1. Sprzedawca umożliwia korzystanie z systemów sprzedaży Sklep.Start, Sklep.Premium i Sklep.Prestige po uregulowaniu należności z góry za każdy miesiąc użytkowania.

2. Po zakupie Klient otrzymuje mailem link do instrukcji obsługi systemu wraz z zainstalowanym na serwerze systemem, pełne dane dostępowe do panelu administacyjnego sklepu, dane do jednej skzynk mailowej  oraz linki do instukcji obsługi. Sprzedawca dostarcza w/w dane maksymalnie do 7 dni roboczych od zaksięgowania należności.

3. Klient ma prawo do utrzymywania sklepu na domenie testowej np. nazwaklienta.sprzedajesz.pl bez dodatkowych opłat.

4. Systytem sklepu internetowego nie może być wykorzystywany jako serwer do przetrzymywania zdjęć (np. w celu publikacji na alllegro)

5. Nieprzedłużenie (nieopłacenie) wykupionej domeny spowoduje jej wygaśnięcie - w takim wypadku Sprzedawca przekieruje sklep na domenę domyślna np. www.nazwasklepu.venet.pl

6. Klient ma obowiązek opłacania abonamentu za zakupiony system z góry za każdy miesiąc. Nieuregulowanie należności za sklep spowoduje odłączenie sklepu a co za tym idzie utratę wszelkich zapisanych w nim danych takich jak baza Klientów, historia zamówień, treści podstron, produkty, zdjęcia itd. W takim wypadku sprzedawca nie ma obowiązku dostarczania w/w danych Kupującemu. Sprzedający po zablokowaniu sklepu spowodowanego nieuregulowaniem należności może ponownie opublikować sklep pod warunkiem uregulowania wszystkich zaległych należności oraz opłaceniu 200 zł netto za ponowne uruchomienie sklepu.

7. Odłączenie sklepu spowodowane nieuregulowaniem należności a co za tym idzie utrata danych nie mogą być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedającego przez Klienta.

8. Sprzedawca nie odpowiada za treści umieszczane na sklepie, obsługę Klientów oraz ewentualne szkody spowodowane działalnością sklepu Klienta.

9. Klient ma prawo zrezygnować z usług Sprzedającego w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji finansowych pod warunkiem poinformowania Sprzedającego o tym do 14 dni roboczych przed terminem zapłaty.

10. Klientom korzystającym ze sklepów w abonamencie nie udzielamy dostępu do serwera.

11. Sprzedawca nie nalicza dodatkowych opłat, w tym opłat zależnych od obrotu, opłat zależnych od ilości produktów czy ilości przeprowadzonych transakcji.

12. Klient korzystających ze sklepu abonamentowego może przejść na opcje jednorazowego zakupu sklepu jednak od kwoty zakupu nie są odejmowane opłaty miesięczne.

XV. Sklepy do instalacji.

1. Sprzedawca przekaże Klientowi sklep do samodzielnej instalacji w terminie do 14 dni od dnia zaksięgowania należności. Sprzedawca dostarczy na adres e-mail podany w zamówieniu: program wraz z instrukcją obsługi instalatora i instrukcją obsługi sklepu.

2. Zakupienie sklepu do instalacji nie jest równoznaczne z zakupem wsparcia technicznego w związku z czym Sprzedający nie będzie udzielał Klientowi jakichkolwiek wskazówek dotyczących instalacji sklepu lub jego obsługi.

3. Zakupienie sklepu do instalacji nie jest równoznaczne z zakupem usługi hostingowej.

4. Opłata za sklep do instalacji jest jednorazowa - sprzedający nie pobiera z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat w tym opłat za prowadzenie sklepu lub opłat naliczanych w zależności od obrotu.

5. Zakup sklepu do instalacji jest równoznaczny z zakupieniem bezterminowej licencji na jego użytkowanie tylko na jednej domenie internetowej. Podłączenie sklepu pod więcej niż jedną domenę internetową lub kopiowanie go tak w całości jak i w części  będzie traktowane przez Sprzedającego jako łamanie prawa licencyjnego. W takim wypadku Sprzedający może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

XVI. Pozycjonowanie.

1. Sprzedawca nie świadczy usług pozycjonowania sklepów internetowych, nie udziela informacji dotyczących pozycjonowania, nie optymalizuje sklepów internetowych wg. wskazówek zewnętrznych firm zajmujących się pozycjonowaniem ani nie dodaje sklepów do katalogów w ramach wykupionego abonamentu bądź pakietu. Usługi dotyczące pozycjonowania należy wykupić osobno.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pozycję sklepu Klienta na słowa kluczowe w wyszukiwarkach internetowych.

XVII. Przeglądarki.

1. Sprzedawca dostosowuje sprzedawane sklepy do pięciu najpopularniejszych przeglądarek internetowych zajmujących pierwsze pięć miejsc w ogólnodostępnych polskich rankingach. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędne wyświetlanie się sklepu na starszych wersjach przeglądarek jak również na najnowszych, mniej popularnych wersjach.

2. Błędne wyświetlanie się sklepów w w/w wypadkach nie może być podstawa do wysuwania przez Klienta wobec Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń, w tym zwrotu opłaty w całości lub w części.

XVIII. Sklepy pakietowe.

1. Sprzedający rozpoczyna realizacje usług po zaksięgowaniu należności. Sprzedający zakończy prace do 14 dni od dnia uregulowania należności pod warunkiem otrzymania wszelkich danych od Klienta.

2. W skład usługi pakietowej wchodzą: sklep internetowy wraz z instrukcją obsługi, usługa wdrożenia sklepu na serwerze Sprzedawcy, wykupienie rocznego abonamentu na najtańszą oferowaną przez Sprzedawcę domenę oraz roczne wsparcie techniczne.

3. Klient ma prawo do dostarczenia wcześniej zakupionej domeny, pod którą Sprzedawca podłączy sklep. Wszelkie informacje zawarte są tutuaj http://www.taniesklepyinternetowe.pl/userfiles/instrukcja/domeny-final.pdf

4. Po upływie rocznego okresu darmowego hostingu Klient ma prawo przenieść sklep na własny serwer. Przeniesienie sklepu jest wykonywane przez Sprzedawcę odpłatnie i na pisemne zlecenie Klienta.

XIX. Faktury.

1. Sprzedawca wystawi fakturę VAT na dane Klienta dostarczone podczas składania zamówienia po zaksięgowaniu należności. Faktura VAT zostanie dostarczona drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta.
2. Istnieje możliwość wystawienia przez Sprzedawcę faktury ProForma. Jeżeli Klient życzy sobie ją otrzymać powinien się zwrócić z taka prośbą droga mailową. Faktury ProForma dostarczane są wyłącznie droga elektroniczną.

3. Duplikaty Faktur VAT wystawiane są na prośbę Klienta i dostarczane wyłącznie droga elektroniczną.

XIX. Programy magazynowe.

1. Sprzedawca posiada w ofercie programy magazynowe z rodziny Subiekt. Po złożeniu zamówienia i uregulowaniu należności program magazynowy jest dostarczany Klientowi.

2. Sprzedawca nie udziela żadnych informacji dotyczących działania i obsługi programów magazynowych także w opcji wykupienia wsparcia technicznego.

3. Programy magazynowe zawierają instrukcję obsługi w języku polskim.

XXI. Bezpieczeństwo sklepów

1. Sprzedawca dołożył wszelkich starań aby sklepy internetowe znajdujące się w ofercie były zabezpieczone z najwyższą starannością. Wszystkie pakiety sklepów zawierają kompletne zabezpieczenia wykonane z najnowszą technologią.

2. Sprzedający nie odpowiada za jakiekolwiek skutki ataku hakerskiego (złamania zabezpieczeń sklepu) na sklep Klienta, skutkiem którego może być utrata danych, straty finansowe lub inne straty poniesione przez Klienta.

3. Sprzedający z najwyższą starannością zapozna się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonym przez Klienta.

XXII. Współpraca Klienta z firmami zewnętrznymi.

1. Sprzedawca nie udziela żadnych informacji dotyczących kryteriów wyboru, regulaminów, umów, sposobu działania firm zewnętrznych z którymi Klient chce podjąć współpracę.

2. Sprzedawca nie pośredniczy ani nie uczestniczy w ewentualnych konfliktach Klienta z firmami zewnętrznymi.

3. Moduły integracji, moduły współpracy z systemami ratalnymi, moduły integracji z aukcjami oraz inne moduły występujące  w sklepach dostępne dla Klienta są jedynie narzędziami za których użycie nie bierzemy odpowiedzialności.

4. Wszystkie w/w moduły występujące na sklepach zostały bardzo dokładnie przetestowane przez wysokiej klasy specjalistów w celu znalezienia i usunięcia ewentualnych błędów.

5. Zgłoszenia o usterkach lub błędnym działaniu w/w modułów sklepów Klient ma prawo zgłosić Sprzedającemu. Znalezienie błędu w działaniu w/w modułu sklepu nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym do zwrotu całości ani części opłaty uiszczonej przez Klienta.

 

XXII. Obieg dokumentów, płatności, odłączenie systemu dla Klientów abonamentowych.

1. W pierwszych trzech dniach roboczych nowego miesiąca do Klientów posiadających sklepy na abonament wysyłane są Faktury Proforma wyłącznie drogą mailową za przyszły miesiąc rozrachunkowy.
Na ich podstawie Klienci regulują należności.

2. W połowie miesiąca Klienci, którzy opłacili Faktury Proforma otrzymują od nas Fakturę VAT z adnotacją ZAPŁACONE drogą mailową lub za pośrednictwem Poczty.

Klienci, którzy nie opłacili Faktury Proforma otrzymują monit 1.
Klienci, którzy chcą zrezygnować ze sklepów maja obowiązek poinformowania nas o tym mailowo do połowy miesiąca (15-tego).

3. 20-tego (lub najbliższego dnia roboczego jeżeli 20-ty wypada w dzień wolny od pracy) Klienci, którzy nie uregulowali należności na podstawie Faktury Proforma otrzymują monit 2.

4. 25 - tego ( lub najbliższego dnia roboczego jeżeli 25-ty wypada w dzień wolny od pracy) Klienci, którzy nie opłacili Faktury Proforma otrzymują drogą mailową informacje o odłączeniu systemu z dniem 1-go następnego miesiąca.
Podejmujemy także próby kontaktu telefonicznego.

5. Ostatniego dnia miesiąca (dnia roboczego) wystawiamy i wysyłamy pozostałe Faktury VAT z adnotacją ZAPŁACONO Klientom, którzy uregulowali należności po 15-tym dniu miesiąca.

6. W pierwszych trzech dniach roboczych, każdego miesiąca wystawiane będą zlecenia odłączenia sklepów Klientów, którzy nie uregulowali należności za poprzedni miesiąc.

7. W nieprzekraczalnym terminie 30-tu dni od daty odłączenia sklepu będzie możliwość wznowienia jego działania po wcześniejszym uregulowaniu opłaty za ponowną aktywację w wysokości 200 zł netto

8. Firma Skassa.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracenie wszelkich danych wprowadzonych do sklepu w wypadku odłaczenia systemu spowodowanego nieuregulowaniem należności.

Firma Skassa.pl nie udostępnia swoim Klientom kodu sklepu.

Firma Skassa.pl od dnia 1 października 2011 nie prowadzi sprzedaży sklepów "Do instalacji". Wszystkim Klientom którzy złożą zamówienie na sklep bedą oferowane sklepy "Pakiet" lub "Abonamnet"